Login       
ข่าวสาร ความรู้สำหรับประชาชน ศูนย์เลสิค ศูนย์แว่นตา Calendar
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
เกณฑ์การพิจารณารับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาจักษุวิทยาขอเชิญบุคลากรฟังบรรยาย วันที่ 13 กรกฏาคม 2561